INSEJEC - Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo

Japão

O Japão é do Senhor Jesus!

INSEJEC em Aikawa-Machi

Prs. Donizeti e Elaine da Silva
Endereço: Kanagawa-ken, Aikawamachi,Aiko gun Nakatsu 2134-1 – 103
CEP: T243-0303
Telefones: (002181) 462.461.447

INSEJEC em Kamisu

Pr. Hélio Hideo Sadamatsu
Pva. 
Miriam DoySadamatsu
Ibaraki-ken,Kamisu-shi, Kamisu 3
chome 1-40, Nakata Kamisu
Mansion 302
CEP: 
T 314-0143
 

INSEJEC em Komaki

Pr. Christian Kikugawa
Pva. Claudia Akemi Nagata Kikugawa
Célula

INSEJEC em Nishio

Aps. Mitsuo e Joana Tame (Presidentes)
Pra. Selma IungWakai
Pva. ShirleiHiromiWakai
Pva. 
MarciImai Miyazaki
Pv. 
Ricardo IssamuWakai
Pv. 
Erick Ken Miyazaki Del Aguila
Endereço: 
Aichi-ken, nishio-shi, Nagayoshi-cho 4-50
CEP: 
T 445-0870

 

INSEJEC em Yaizu

Prs Cassio e Monica Handa
Endereço: Shizuoka-ken, Yaizu-shi, Tajiri 853
CEP: 
T 425-0053

+ Insejecs no mundo